Do każdego koktajlu 🥤 shaker GRATIS!

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR

Administratorem danych jest A&B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000742808, NIP: 7543020200, REGON: 1603535330, z siedzibą w Opolu przy ul. Jesionowej 15/3, kod: 45-409, e-mail: biuro@smooththefruit.pl

CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane będą w celu:

– prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług elektronicznych świadczonych w ramach strony www. fitme.eu, (dalej: Serwis),

– zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, m.in. w celu zachowania dotychczasowych ustawień oraz przechowywania wpisanych przez Użytkownika informacji oraz dostarczania anonimowych informacji do aplikacji osób trzecich w zakresie wyszczególnionym w dziale ostatnim niniejszych Zasad.

Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu Administrator przetwarza dane Użytkownika takie jak: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

W trakcie korzystania z Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych przetwarzaniu mogą podlegać nadto następujące informacje o telefonie komórkowym lub tablecie: identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego.

Dane przetwarzane będą nadto – po wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika – w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych. W przypadku powyższym przetwarzaniu podlega — poza w/w danymi — także adres poczty elektronicznej Użytkownika.

ODBIORCY DANYCH

Dane będą mogły być udostępniane podmiotom, którym Administrator zleci wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe. Dane mogą być w szczególności udostępniane Grupie Bukko Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22/12B 02-703 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774562, NIP: 5213857106, REGON: 382568428: hello@grupabukko.pl.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że Użytkownik wcześniej cofnie zgodę.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik jest uprawniony do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

Użytkownik jest nadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych – do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

COOKIES, INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA ORAZ POZOSTAŁE INFORMACJE

Administrator używa plików cookies, tj. informacji zapisywanych przez Serwis na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu z tego komputera. Administrator może umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy Serwisem a współpracującymi z nim serwisami internetowymi.

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: session cookies – pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz persistent cookies – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ponadto Administrator uprawniony jest do korzystania w ramach Serwisu z plików cookies umożliwiających korzystanie z poszczególnych usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniających; plików cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa; plików cookies, umożliwiających zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.

Administrator uprawniony jest do powierzenia przetwarzania danych Użytkownika osobom trzecim w celu: zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania; zachowania dotychczasowych ustawień, przechowywania wpisanych przez Użytkownika informacji oraz dostarczania anonimowych informacji do aplikacji osób trzecich; marketingu bezpośredniego, marketingu behawioralnego online.

Administrator stosuje także tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Instagram i Twitter. Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych dane osobowe mogą zostać pobrane przez te portale społecznościowe. Serwis społecznościowy nawiąże bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką, przez co otrzyma m.in. informacje, że Użytkownik odwiedził Administratora z danego adresu IP lub ID urządzenia. Administrator jednak nie odpowiada za rzeczywisty zakres pobieranych i przekazywanych danych przez serwis społecznościowy.