Regulamin strony www.fitme.eu

§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin niniejszy reguluje zasady korzystania z serwisu www.fitme.eu.

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. „Serwis” oznacza stronę internetową www.fitme.eu, prowadzoną przez Administratora;

 2. „Administrator” – oznacza A&B Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000742808, NIP: 7543020200, REGON: 1603535330, z siedzibą w Opolu przy ul. Jesionowej 15/3, kod: 45-409,
  e-mail: biuro@smooththefruit.pl

 3. „Użytkownik” – oznacza każdą osobę fizyczną, która zarejestrowała się w zakładce Serwisu;

 4. „Konto” – prowadzone dla Użytkownika przez Administratora konto, będące zbiorem zasobów,
  w którym gromadzone są Dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu;

 5. „Dane” – dane osobowe Użytkownika oraz inne dane i treści zamieszczane przez Użytkownika
  w Serwisie.

§ 2

Zasady rejestracji i korzystania z Serwisu

1. Użytkownikiem Serwisu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba, która spełnia wymagania określone w ustępie powyższym i założyła Konto w Serwisie.

3. Założenie Konta obejmuje następujące czynności:

 1. wypełnienie formularza rejestracyjnego, zawierającego następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, płeć, datę urodzenia oraz nazwę Użytkownika na potrzeby serwisu (login) oraz hasło;

 2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora we wskazanym brzmieniu;

 3. akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

4. Założenie Konta oraz korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne. Zaznaczenie odpowiedniego pola obok formułki „Zapoznałem się i akceptuję warunki i zasady Regulaminu strony oraz politykę prywatności” umieszczonej w Serwisie oznacza, że Użytkownik zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Brak akceptacji powyższej klauzuli uniemożliwia założenie Konta oraz korzystanie z Serwisu.

5. Formularz wypełniony nieprawidłowo lub niekompletnie uniemożliwia dokonanie rejestracji.

6. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego oraz innych czynności związanych z założeniem Konta, po dokonaniu rejestracji Konta – zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu – w systemie informatycznym Administratora jest równoznaczne z zawarciem umowy o zapewnienie dostępu do zawartości Serwisu i świadczeń objętych niniejszym Regulaminem.

7. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 6, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną lub na piśmie, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług, w szczególności poprzez udostępnienie Użytkownikowi dostępu do jego konta, przed upływem 10 dni od daty zawarcia umowy; przyjmuje nadto do wiadomości, że w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

8. Administrator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, artykuły, opracowania, zdjęcia, grafiki.

9. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).

10. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego zaprzestania świadczenia usług i dostępu do Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu internetowego, mogących powodować utrudnienie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z Serwisu.

11. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa
i stabilności systemu teleinformatycznego.

12. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Administratora przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Administratora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

13. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta innym osobom, ani korzystać z Kont innych Użytkowników.

14. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia, Administrator uprawniony jest do usunięcia konta Użytkownika na zasadach określonych w § 7 ust. 2.

§ 3

Wymagania techniczne

1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu obejmują:

a. komputer osobisty lub inny kompatybilny;

b. dostęp do sieci Internet;

c. posiadanie konta e-mail;

d. dostęp do witryn www – poprawnie skonfigurowana przeglądarka www.

2. Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania od wskazanych powyżej może prowadzić do braku możliwości korzystania z przedmiotowych usług.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie wiąże się dla użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.

§ 4

Odpowiedzialność Administratora

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;

b. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych na formularzu rejestracyjnym lub w ankietach;

c. szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Użytkownika;

d. szkody i straty poniesione przez Użytkownika będące następstwem zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, w szczególności działania wirusów komputerowych i włamania do systemu komputerowego.

§ 5

Przetwarzanie danych osobowych

Dane przetwarzane będą zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych i polityką prywatności.

§ 6

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępu do Serwisu. W szczególności reklamacje mogą być składane z tytułu braku lub nienależytego dostępu do usług.

2. Reklamację rozpatruje Administrator.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

a. imię i nazwisko Użytkownika;

b. przedmiot reklamacji;

c. okoliczności uzasadniające reklamację;

d. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana decyzja Administratora dotycząca reklamacji.

3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@smooththefruit.pl

5. Reklamacje należy wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą reklamacji.

6. Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania od Użytkownika. Administrator zawiadomi Użytkownika o swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji.

7. Wszelkie problemy techniczne mogą być zgłaszane przez Użytkowników na adres e-mail: biuro@smooththefruit.pl

§ 7

Rezygnacja/zakończenie korzystania z Serwisu

1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z dostępu do Serwisu i usunąć swoje Konto.

2. Administrator może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika oraz dostęp do Serwisu, jeżeli:

a. Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu

b. Użytkownik dopuszcza się działań mogących utrudniać działanie Serwisu

c. Użytkownik dopuszcza się działań, które mogłyby narazić Administratora lub jego klientów na utratę lub naruszenie renomy i dobrego imienia.

3. Odblokowanie lub ponowne założenie Konta wymaga zgody Administrator.

§ 8

Zmiana Regulaminu

1. Administrator może zmienić Regulamin. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Administrator nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

2. Przy pierwszym logowaniu przez Użytkownika na Koncie w Serwisie, które będzie miało miejsce po wejściu w życie zmian do Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o takich zmianach oraz o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z Serwisu oraz rozwiązaniem umowy z Administratorem. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia go na stronach internetowych Serwisu.

2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).